Pravidla sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s

 1. Tenisové centrum

Předmětem činnosti ITS Tennis Club, z.s. je mimo jiné poskytování sportovních a tělovýchovných služeb v oblasti tenisu, organizování a pořádání sportovních akcí a soutěží a provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici.

ITS Tennis Club, z.s. zajišťuje tenisové programy zaměřené na zdokonalení a výuku výkonnostních hráčů, a to pod vedením profesionálních trenérů a za použití nejmodernější techniky a metod. Tenisové programy jsou dále specifikovány v nabídce ITS Tennis Club, z.s., včetně ceníku za jednotlivé členství a vedlejší poskytované služby.

Veškeré tréninkové programy ITS Tennis Club, z.s zajišťuje v moderním sportovním areálu, kde jsou ze strany ITS Tennis Club, z.s. zajištěny pro hráče veškeré podmínky pro efektivní dosažení účelu a cíle jednotlivých tréninkových programů.

V případě, že bude z technických nebo jiných důvodů nutné přesunout trénink do jiných prostor mimo prostory obvyklé pro trénink ITS Tennis Club, z.s., hráči budou včas informováni o tom, kde a kdy se trénink koná a jak se tam dopravit.  V případě větší vzdálenosti bude doprava zajištěna ze strany ITS Tennis Club, z.s.

 

 1. Přihláška

Pro přihlášení do ITS Tennis Club, z.s je každý hráč povinen doložit vyplněnou přihlášku za člena sportovního klubu TS Tennis Club, z.s a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

 

 1. Informační povinnost

ITS Tennis Club, z.s se zavazuje, že v případě hráčů, kteří mají svého zákonného zástupce tj. hráčů, kteří nedosáhli věku 18-ti let, budou tohoto zákonného zástupce pravidelně informovat o průběhu tréninkových plánů a výsledcích hráče, případně o dalších důležitých skutečnostech. Na základě výše uvedeného budou zákonní zástupci informováni v pravidelných intervalech a po domluvě s vedením ITS Tennis Club, z.s o tréninkovém plánu, kalendáři turnajů, a jiných aktivitách hráče. V případě potřeby je možné ITS Tennis Club, z.s kontaktovat telefonicky nebo elektronicky. Individuálně je možné zařídit osobní schůzku s trenérem hráče.

 

 1. Úřední jazyk

Úředním jazykem ITS Tennis Club, z.s je český a anglický jazyk. Na základě individuální žádosti lze v ITS Tennis Club, z.s. dohodnout výuku v německém jazyku.

 

 1. Tréninkový proces

Existují různé metody učení a vedení tréninku tenisu i způsobu hry. ITS Tennis Club, z.s. uplatňuje týmovou práci a využívá trenéry s různými zkušenostmi, přístupem ke hře a názory na tenis, což je pro práci s hráči přínosem, kdy metodologie tenisu používaná v ITS Tennis Club, z.s. je v souladu se zájmy a všeobecnými pravidly mezinárodní tenisové federace (ITF).

 1. Každý hráč, který se přihlásí za člena ITS Tennis Club, z.s., je povinen absolvovat na počátku odpovídající testy ITSTC, které budou následně vyhodnoceny. S každým hráčem je veden osobní pohovor s cílem získat maximum informací o hráči, o úrovni jeho hry tenisu, zkušeností a jiných dovedností, které poté budou využity v jeho přípravě.
 2. V průběhu absolvování tréninkového programu je hráč povinen absolvovat v pravidelných intervalech testy ITSTC, a to za účelem zhodnocení rozvoje hráče. Na základě výsledků testů se provádí úpravy v samotném tréninkovém procesu hráče.
 3. Každému hráči je přidělen trenér sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s., který vede trénink dle zvoleného členství hráče. Hráč je povinen dodržovat veškeré pokyny trenéra a dodržovat zvolený tréninkový plán dle zvoleného typu členství.
 4. Vzhledem k tomu, že soutěž je stejně důležitá jako trénink, bude s každým hráčem (příp. za účasti jeho zákonného zástupce), vypracován plán turnajů, které by měl hráč v daném období odehrát. Na základě individuální žádosti lze dohodnout účast trenéra ITS Tennis Club, z.s.na jednotlivém turnaji.
 5. Přihlášky a odhlášky z turnajů je povinen hráč si zajistit sám.

 

 1. Povinnosti hráče

 1. Hráč je povinen dodržovat zvolený typ členství a veškeré pokyny svého trenéra, přiděleného ITS Tennis Club, z.s.
 2. Hráč je povinen uhradit cenu za zvolený typ členství dle měsíčního vyúčtování, které je splatné do posledního dne v daném měsíci.
 3. Hráč je povinen se udržovat v dobré fyzické kondici.
 4. Hráč je povinen respektovat ostatní hráče i trenéry ITS Tennis Club, z.s, a to bez jakékoliv diskriminace z důvodu pohlaví, věku, náboženství, rasy, úrovně tenisu nebo jiných společenských důvodů.
 5. Hráč je povinen se chovat na kurtu při hraní tenisu i mimo něj podle nejvyšších zásad čestnosti, morálky, fair play a sportovního ducha, aby nezpůsobil újmu zájmům ITS Tennis Club, z.s či profesionálnímu tenisu vůbec.
 6. Hráč je povinen se chovat k veškerému vybavení, sportovnímu náčiní a majetku ITS Tennis Club, z.s ohleduplně a s péčí řádného hospodáře, a to jak při tréninku tak i mimo něj.
 7. Hráč je povinen být na tréninku ve stanovený čas (tj. čas stanovený trenérem), s potřebným vybavením a ve stavu umožňujícím plnit tréninkový plán dle pokynů trenéra ITS Tennis Club, z.s. Rozcvička před tréninkem a strečink po tréninku patří k tréninkové jednotce a v případě, že tyto části neorganizuje trenér, je povinen provádět je hráč sám.
 8. Hráč je povinen při tréninku vynakládat dostatečné úsilí bez ohledu na to, co nebo s kým hraje.
 9. Hráč je povinen dodržovat léčebný režim, který mu doporučil lékař ITS Tennis Club, z.s nebo jiný specialista v daném oboru.

 

 1. Nemožnost trénování z důvodu nemoci, nebo zranění

Omluva více než 24 hodin před tréninkem

 • V případě, že hráč hraje skupinu 2 hráči na kurtě a bude mít 2x omluvu / hraje skupinu 3 hráči na kurtě a bude mít 3x omluvu / hraje skupinu 4 hráči na kurtě a bude mít 4x omluvu má možnost vybrat 1 individuální hodinu s trenérem kdykoli během víkendu do konce letní/zimní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s.,
 • V případě, že trénink omluví celá skupina najednou, má možnost si ve stejném složení vybrat tento skupinový trénink kdykoli během víkendu do konce letní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s..


Omluva méně než 24 hodin před tréninkem

 • hráč platí storno poplatek 50 Kč + poměrnou část kurtu (ve dvou polovina kurtu, ve třech 1/3, ve čtyřech 1/4 atd). V případě, že hráč hraje skupinu 2 hráči na kurtě a bude mít 2x omluvu / hraje skupinu 3 hráči na kurtě a bude mít 3x omluvu / hraje skupinu 4 hráči na kurtě a bude mít 4x omluvu, má možnost vybrat 1 individuální hodinu s trenérem kdykoli během víkendu do konce letní/zimní sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s..
 • V případě, že trénink omluví celá skupina najednou, má možnost si ve stejném složení vybrat tento skupinový trénink kdykoli během víkendu do konce halové sezony po domluvě s trenérem, s ohledem na obsazenost kurtů a možnosti trenérů sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s..  Každý hráč skupiny platí storno poplatek 50 Kč.
 • v případě dlouhodobé absence hráče delší jak 1 měsíc – hráč má možnost vybrat omluvené hodiny započatého měsíce a následující měsíc mu již nebude účtován.
 • tréninky se omlouvají přímo trenérům, se kterými tréninková hodina probíhá pouze písemnou formou sms nebo e-mailem. Telefonická nebo osobní omluva nebude akceptována.
 • sportovní klub ITS Tennis Club, z.s.,si vyhrazuje právo zrušit tréninkovou hodinu s tím, že bude člen nebo zákonný zástupce bezodkladně informován telefonicky, sms nebo e-mailem a hodina bude nahrazena v jiném termínu.
 • sportovní klub ITS Tennis Club, z.s.,si vyhrazuje právo změnit trenéra hráče, a to bez předchozího upozornění hráče či zákonného zástupce.

 

 1. Porušení pravidel

Za porušení těchto pravidel se považuje:

 1. porušení pravidel shora uvedených pod bodem 2, 5, 6, 7.
 2. pobírání návykových a psychotropních látek (netýká se pití kávy a alkoholu mimo tréninkový proces ve zjevně přiměřeném množství vzhledem k věku hráče, jeho schopnostem a fyzické konstituci). Za porušení pravidel podle tohoto odstavce se považuje rovněž užívání nepřiměřených dávek léků nepředepsaných lékařem či užívání jakéhokoli druhu dopingu, včetně krevního,
 3. porušení pravidel chování, které jsou v souladu s kodexem slušného chování a dobrých mravů, na kurtu a v areálu ITS Tennis Club, z.s.,
 4. nedostavení se na zdravotní nebo fyzické testy na výzvu trenérů ITS Tennis Club, z.s.,
 5. opakované stížnosti v ubytovacích a jiných zařízeních spolupracujících s ITS Tennis Club, z.s.,
 6. nedodržení, nebo předčasné ukončení léčby, doporučené nebo předepsané lékařem, bez konzultace s lékařem nebo trenéry.

 

 1. Sankce za porušení pravidel

Za porušení pravidel shora uvedených dle bodu 8 následuje:

 1. při prvním porušení pravidel – napomenutí hráče ze strany sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s.,
 2. při druhém porušení pravidel – napomenutí hráče ze strany sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s.,a informování o chování hráče zákonnému zástupci
 3. při opakovaném porušení pravidel – vyloučení člena sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s..

 

 1. Závaznost pravidel

Tyto pravidla doplňují práva a povinnosti hráče uvedené v přihlášce člena do sportovního klubu ITS Tennis Club, z.s.

 

 

V Olomouci dne 18. 11. 2017